top of page

Informatie

Fotolia_63423375_XS
Fotolia_47096670_XS
Wild Path
Fotolia_75336084_XS
pixabay_groningen-348863_1280
Lily Pad Pond
Senior Swimmer
Fotolia_104428354_XS

                                               Visiedocument, april 2018                                                

 

Aanleiding

Het aantal ouderen zal de komende decennia sterk toenemen, rond 2040 wordt de piek bereikt. We worden ouder maar ook de omvang van de groep ouderen groeit (dubbele vergrijzing). Deze vergrijzing zorgt voor een toenemende vraag naar zorg voor ouderen. De groeiende behoefte aan zorg is meestal het gevolg van de beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van chronische ziekte en comorbiditeit.

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor (potentieel) kwetsbare ouderen en richt zich op het bewegend functioneren met als doel verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Hiervoor werkt de geriatriefysiotherapeut onder anderen samen met collega’s (geriatrie)fysiotherapie en andere betrokken zorgverleners in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuissituatie. Om optimaal gebruik te maken van beschikbare expertises en zo te komen tot een hoge kwaliteit van hulpverlening participeert de geriatriefysiotherapeut in verschillende samenwerkingsrelaties. Eén daarvan is het netwerk voor geriatriefysiotherapeuten in de provincie Groningen (GFNG e.o.) dat in april 2012 formeel van start is gegaan.

Probleemstelling  

De problematiek van de kwetsbare oudere cliënt is complex. Het vraagt specialistische kennis en vaardigheden om adequate zorg aan deze doelgroep te kunnen verlenen. Vaak is het niet mogelijk om volgens gestandaardiseerde richtlijnen te handelen omdat patiënten met hoge leeftijd, comorbiditeit en cognitieve stoornissen geregeld worden uitgesloten van weten- schappelijk onderzoek . Dit maakt het uitwisselen en gebruik maken van elkaars klinische expertise en het inventariseren van de voorkeur en mogelijkheden van de individuele cliënt van extra groot belang. De stuurgroep is van mening dat geriatriefysiotherapeuten in Groningen e.o. meer gebruik van elkaars expertise kunnen maken en zowel voor patiënten als verwijzers meer zichtbaar kunnen worden.

Missie:

Het netwerk onderschrijft het beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut met bijbehorende competenties (Hobbelen et.al, 2015). Daarnaast staat het netwerk voor korte lijnen tussen fysiotherapeuten die elkaar kennen en weten te vinden. Van elkaar leren vinden we belangrijk.

Visie

Een toegankelijk, goed geïnformeerd en samenwerkend netwerk in de provincie Groningen en omstreken, van geriatriefysiotherapeuten die hun vak verstaan. Zichtbaar en vindbaar voor collega’s, verwijzers en patiënten.

Uitwerking

Twee maal per jaar wordt een bijeenkomst van het netwerk georganiseerd. Dan wordt d.m.v. lezingen, workshops en casuïstiek de kennis over fysiotherapeutische onderwerpen rond  de geriatrische patiënt vergroot en up to date gehouden. Dit kan de kwaliteit van de behandelingen van de geriatrische patiënt te verbeteren. De stuurgroep zet tijdens de bijeenkomsten in op actieve participatie van de aanwezigen. Wetenswaardigheden en opinies worden o.a. op het forum van de website uitgewisseld.

 

Het netwerk volgt de actualiteit in de ouderenzorg, stimuleert interdisciplinaire contacten en de bijbehorende uitwisseling  van kennis. Door het bijhouden van de website en de ledenlijst, wordt het netwerk geïnformeerd en de toegankelijkheid van geriatrie fysiotherapeuten voor cliënten en verwijzers vergroot. De naamsbekendheid zal o.a. worden vergroot door het organiseren van symposia en het actief benaderen van andere disciplines en belangenorganisaties. Activiteiten en resultaten van het netwerk worden naar buiten toe kenbaar gemaakt.

Deelnemers:

De volgende fysiotherapeuten worden toegelaten tot het netwerk:

 

  • geriatriefysiotherapeuten

  • geriatriefysiotherapeuten in opleiding

  • fysiotherapeuten die minimaal vijf jaar werken met een patiëntenpopulatie die voor minimaal 50 % uit kwetsbare ouderen bestaat

  • Alle leden zijn opgenomen in het KRF NL en/of het register voor geriatrie- fysiotherapeuten.

 

Investering:

Jaarlijks worden twee bijeenkomsten georganiseerd die door de deelnemers minimaal één keer bezocht worden. Daarnaast kost de participatie in deelcommissies, het onderhouden en lezen van de website en vakinhoudelijke bijdragen enige tijd. Zowel de stuurgroep als de leden op de verschillende werklocaties zetten zich in voor verdere naamsbekendheid.

Met een bijdrage van €25,00 per deelnemer per jaar, worden de activiteiten kostendekkend gehouden.

 

Structuur netwerk:

Het netwerk bestaat uit 60 leden en wordt vanuit een stuurgroep geleid. De stuurgroep bestaat uit vijf leden met een onderlinge taakverdeling. Petra Vaatstra secretaris, Michiel Bos penningmeester en Irene Meijering, Jaron Brinkhuizen en Hanneke Pels allen bedeeld met inhoudelijke taken. Er zullen deeltaken aan de leden worden gedelegeerd tav vak- inhoudelijke zaken; het organiseren van of een bijdrage leveren aan een bijeenkomst.

Verdere informatie is te vinden op www.gfngroningen.nl

Referenties:

Hobbelen, J.S.M., van de Kamp–Hofman, I.A.L., Looijen, R.A.T., Risseeuw, H., van der Velde, M., & Vluggen. T.P.M.M. (2015). Beroepsprofiel Geriatriefysiotherapeut. Opgevraagd 10-2-2018 van https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-geriatrie-fysiotherapie-juli-2015.pdf

bottom of page